top of page

Dewch yn ysgol Romodels

Mae ein platfform dysgu ar-lein yn rhoi’r canlynol i ysgolion:

Ffordd hawdd o gyflwyno disgyblion i yrfaoedd yr unfed ganrif ar hugain

Proffesiynau arloesol a chudd mewn sectorau sy’n tyfu. Nid oes rhaid i ysgolion fod wedi datblygu gwybodaeth fanwl am y diwydiant i baratoi eu disgyblion ar gyfer y dyfodol.

Profiad wedi’i bersonoleiddio i helpu disgyblion i ddysgu a thyfu

Gall athrawon ganolbwyntio llai ar gynllunio a mwy ar bersonoli gan fod ein rhaglen yn eu gallugoi i ymgorffori cyfleoedd dysgu trwy brofiad  go iawn, gan fanteisio i’r eithaf ar gynnwys sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru ac sydd wedi’i deilwra yn ôl lefelau dysgu unigol eu plant

 Dulliau i feithrin cred eu dysgwyr ynddynt eu hunain.

 Ein Canllawiau Myfyrio i Ddysgwyr i helpu plant i adnabod eu cryfderau a nodi’r hyn y gallai fod ei angen i fod yn Romodel fel yna yn y dyfodol.

" Ym mhob plentyn mae hedyn o uchelgais, ac mae Romodels wedi rhoi'r wybodaeth a'r gred i'n plant y gallant gyflawni beth bynnag maen nhw’n ei ddymuno, gan y gallant weld llwybrau posibl i'w dyfodol llwyddiannus. Mae ganddynt botensial di-ben-draw ac mae Romodels newydd ddechrau agor drysau iddynt, gan roi cyfeiriad iddynt anelu ato. Rydym yn edrych ymlaen at weld hyd yn oed mwy o Romodels fel y gallwn ehangu ymhellach brofiad y plant o fodelau rôl cadarnhaol a galwedigaethau."

Lisa, Athrawes Blwyddyn 6 

Ymunwch â'r peilot

Mae gennym eisoes 15 ysgol ar draws 10 Awdurdod Lleol yng Nghymru yn cymryd rhan yn ein rhageln beilot am ddim. Rydym wrthi’n chwilio am 6-8 ysgol ychwanegol i ymuno o fis Medi 2024, gyda diddordeb arbennig mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion yng Ngogledd Cymru yn ymuno.

 

Ar hyn o bryd, mae gan borth dysgu Romodels un Romodel o bob un o’n themâu cyntaf, gwenyn, newid hinsawdd, pêl droed a gwastraff plastig.   

•Gwastraff Plastig - Sam G, Ecolegydd Morol sy’n gweithio’n rhyngwladol i ymgyrchu yn erbyn gwastraff plastig.

•Gwenyn - Miss Davies, Emmanuel, Liv ac Abigail, Gwenynwyr o Ysgol Gynradd Llanishen Fach. 

•Pêl droed – Saffron, Dyfarnwr a  Gweithredwr Pêl Droed sy’n helpu eraill i chwarae pêl droed yn ddiogel ac yn deg.

•Newid Hinsawdd - Sam C, Sylfaenydd un o’r brandiau esgidiau carbon niwtral cyntaf sy’n gwneud esgidiau ymarfer o blastig wedi’i ailgylchu.

 

Erbyn mis Medi, byddwn hefyd yn lansio ein thema Technoleg, gyda dau frawd Cymraeg eu hiaith, Morgan a Bleddyn, sy’n beirianwyr. Maen nhw’n creu byrddau syrffio trwy argraffu 3D gan ddefnyddio defnyddiau bioddiraddadwy er mwyn lleihau’r nifer sy’n cyrraedd safleoedd tirlenwi. Rydym hefyd wrthi’n codi arian ar gyfer themâu’n ymwneud â phobl greadigol a goresgyn problemau. 

Romodels  Learning Portal 

revised dashboard v2_edited.jpg

Arwain y Ffordd

A fyddwch chi’n un o’r ysgolion arloesol sy’n ymuno â’n cynllun peilot?

New Reality.png

Am bwy rydym yn chwilio?

 I gymryd rhan, rydym yn chwilio am ysgolion:

 

  • Sy’n addysgu disgyblion 3-11 oed ac wedi’u lleoli yng Nghymru.

  • Sy’n credu ym mhotensial pob disgybl, waeth beth fo’i gefndir.

  • Sydd eisiau cynyddu dyheadau a hunangred plant drwy eu trwytho mewn archwiliad o yrfaoedd deinamig yr unfed ganrif ar hugain.

  • Sydd wedi ymrwymo i greu dyfodol mwy cynaliadwy i ddisgyblion.

  • Sydd ag o leiaf 5 athro sy’n barod i gynnwys Romodels yn eu gwaith cynllunio dosbarth a’u gwaith addysgu am un tymor.

  • Yn barod i gasglu data a rhannu arsylwadau i helpu Romodels i werthuso effaith lawn ei ddull dysgu.

Os yw eich ysgol yn frwd dros greu byd lle mae gan bob plentyn y rhyddid i freuddwydio a’r gallu i wireddu ei lawn botensial, cofrestrwch i dderbyn mwy o wybodaeth. 

Ymunwch am ddim nawr

Diolch byddwn mewn cysylltiad yn fuan

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.

 

Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.

RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page