top of page

 Y Syniad

 Cawsom ein hysgogi i greu Romodels oherwydd i ni ddechrau gweld plant yn ein bywydau ein hunain yn cyfyngu ar eu dyheadau.
loader,gif
 Dechreuodd y cyfan gyda sgwrs ……..

Gall eiliadau fel hyn newid trywydd bywyd plentyn.

Ein hymchwil

Gwnaethom sylweddoli, drwy gynnal arolygon gyda gweithwyr addysg proffesiynol a rhieni/gofalwyr, nad digwyddiad untro yn unig oedd hwn a dim ond hap a damwain oedd bod gan Laura ffermwr yn ei rhwydwaith o ffrindiau. Felly, penderfynodd ddod ag arbenigwyr allweddol o’i holl rwydweithiau ynghyd i greu cyfle newydd i blant ledled Cymru ar gyfer y dyfodol.

Mae 95% o weithwyr addysg proffesiynol a rhieni/gofalwyr yn credu y byddai eu plant yn elwa o brofiad dysgu Romodels.
Mae 85% o weithwyr addysg proffesiynol a rhieni/gofalwyr am i’w plant ddysgu am anghydraddoldebau strwythurol.

Pwy ydym ni?

Ni yw’r bobl i sicrhau bod pob plentyn yn breuddwydio am yrfaoedd posibl iddo ef neu hi yn y dyfodol.

Mae Romodels yn cael ei weithredu gan dîm deinamig o arbenigwyr ac ymddiriedolwyr sydd ag amrywiaeth o wybodaeth a sgiliau. Gyda sylfaen gref mewn addysg, gyrfaoedd, ymchwil, technoleg, marchnata, cyllid, a datblygu cynnyrch, rydym yn frwd dros sicrhau bod pob plentyn yn ffynnu. Gyda’n gilydd, rydym yn barod i newid y realiti ar gyfer plant oedran cynradd ledled y wlad, gan wneud ein taith yn un gyffrous a llawn potensial.

Laura for Web.png

Laura Labonne 

Sylfaenydd

 

Dros15 mlynedd o brofiad mewn sefydliadau addysg blaenllaw yn cynghori llywodraethau a busnesau newydd mewn dros 25 o wledydd.

Mae ei chariad at ymchwil yn sicrhau ein bod yn cynnwys gwybodaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth gref yn ein gwaith.

Emily Web.png

Emily Jones 

Darlunydd

Darlunydd llyfrau plant gwobrwyedig.

Mae ei darluniau wedi dod â straeon yn fyw i theatrau, sefydliadau addysg ac awduron ledled y wlad.

Eshan for web.png

Dr Eshan Parikh 

 Storïwr

 

Wedi cwblhau PhD mewn Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar.

Sgriptiwr profiadol, crëwr cynnwys ac ysgolor ffilm.

Chris for web.png

Chris Jones 

 Addysgwr

Dros 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn ysgolion cyfrwng Saesneg mewn ardaloedd cod post sydd â lefelau uchel o amddifadedd.

Aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn yr ysgolion.

Katie for Web.png

Katie Jenkins 

Addysgwr

 

Dros 10 mlynedd o brofiad o weithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd cod post sydd â lefelau uchel o amddifadedd.

Aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn yr ysgolion.

Kim grouped_edited.jpg

Kim Shann

Cyllid

 

Arbenigwr Cyllid a Thrawsnewid Busnes profiadol sy’n gweithio mewn sefydliadau nid er elw i symleiddio a chryfhau systemau a phrosesau ar gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol

Cymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (FCCA)

Cate for Web.png

Cate Noble 

Cadeirydd

Wedi cynghori amryw o sefydliadau i lywio a datblygu eu gwaith i wneud gwahaniaeth drwy addysg.

Wedi arwain sefydliad mawr yn ogystal â bod â rolau uwch mewn sefydliadau elusennol, masnachol a llywodraeth ar draws y sector addysg.

James for web.png

James Darley 

Ymddiriedolwr

 Fe’i cydnabyddir yn eang gan ei sector fel arbenigwr blaenllaw mewn recriwtio graddedigion, felly mae’n arbenigwr yn yr hyn y mae angen i bobl ifanc ei wneud i gael y swyddi y maent eu heisiau.

 Rhan o Raglen Arweinyddiaeth Genedlaethol y Llywodraeth ar gyfer y 100 arweinydd gorau yn y Sector Cyhoeddus

Sara for web.png

Sara Piteira

Ymddiriedolwr

Profiad dwfn o’r sector arloesi cymdeithasol.

 Wedi helpu busnesau newydd i adeiladu partneriaethau cryf gyda chorfforaethau, llywodraethau a phrifysgolion ar draws 30+ o wledydd. 

kEERRY ANN GORUPED_edited.jpg

Dr Kerry - Ann Holder 

Cadeirydd

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ag arbenigedd mewn iechyd corfforol a lles plant. Mae hefyd yn eiriolwr angerddol dros gydraddoldeb rhywedd a hil.

Dafina .jpg

Dr Dafina Paca 

Ymddiriedolwr

Darlithydd prifysgol sy’n angerddol dros gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac sydd wedi ymrwymo i adnabod a chwalu anghydraddoldebau systematig a strwythurol a rhwystrau rhag cael mynediad at addysg a gofal iechyd.

ALYSON GROUPED_edited.jpg

Dr Alyson Lewis 

Ymddiriedolwr

Darlithydd mewn Datblygu Addysg ag arbenigedd mewn plentyndod cynnar a sicrhau bod datblygiad proffesiynol athrawon wed’i lywio gan ymchwil a thystiolaeth. 

 Y credoau sy’n ein harwain

Credwn fod gan bob disgybl, waeth beth fo’i gefndir, y gallu i wireddu ei lawn botensial.

Credwn mai ein gwaith ni fel cenedl yw rhoi’r hyder i genhedlaeth o blant sy’n freuddwydwyr ac yn wneuthurwyr - sy’n credu yn eu gallu i dyfu ac addasu i fyd sy’n esblygu’n barhaus ac sy’n gweld eu hunain yn arweinwyr o oedran cynnar.

Credwn mai’r unig ffordd y gellir datgloi potensial llawn ein disgyblion yw os byddwn yn eu hysbrydoli â modelau rôl y gallant uniaethu â hwy, rhoi taith drochol iddynt sy’n archwilio posibiliadau gyrfaoedd yr unfed ganrif ar hugain a meithrin eu hunangred.

Dyna pam y gwnaethom greu Romodels.

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.

 

Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.

RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page