top of page
Gadewch i ni roi’r breuddwydion mwyaf i’r lleiaf yn ein plith.

Rydym yn credu mewn byd lle gall pob plentyn gael y rhyddid i freuddwydio a’r gallu i wireddu eu potensial llawn. Mae ymchwil yn dangos, pan gaiff plant eu hamddifadu o’r cyfle i archwilio gyrfaoedd, maen nhw’n dechrau lleihau eu breuddwydion erbyn iddynt gyrraedd chwe blwydd oed, a hynny o ganlyniad i stereoteipiau ynghylch rhywedd, hil/ethnigrwydd, niwroamrywiaeth, neu allu corfforol.

Mae angen ailddiffinio’r hyn sy’n bosibl i bob disgybl yng Nghymru. Mae ein plant angen cyfle i archwilio cyfleoedd gyrfa deinamig ar gyfer y dyfodol, a hynny o oed cynnar, trwy gyfrwng modelau rôl a all eu hysbrydoli.

A wnewch chi helpu disgyblion ein cenedl i ddarganfod modealu rôl cudd y tu mewn a’r tu allan i’w cymunedau? A wnewch chi ymuno â ni trwy roi i’r lleiaf yn ein plith y breuddwydion mwyaf – a’r wybodaeth, yr adnoddau a’r credoau i’w gwireddu nhw?

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am Romodels. Gyda’n gilydd, gallwn ffurfio newidwyr ac arloeswyr y dyfodol!

Sut Gallwch Chi Helpu? 

To reach half a million children by 2027, Romodels needs your support to expand the diversity of our Romodels and provide tailored resources for children across Wales and beyond.  Your support propels our mission forward, transforming the educational journey for children who need it the most. 

1

Cefnogwch blentyn

1 student.png

Rhowch gyfle i ehangu posibiliadau ac uchelgeisiau gyrfaol disgybl ar gyfer y dyfodol. Gyda rhodd o £10, byddwch yn galluogi Romodels i gyrraedd un disgybl am flwyddyn

2

Mabwysiadwch ddosbarth

New Reality_edited.jpg

Gallwch feithrin hafan o ddysgu a darganfod gyrfaoedd i feddyliau ifanc. Bydd eich rhodd o £250 yn arfogi un dosbarth â chwricwlwm Romodels am flwyddyn.

3

Grymuswch ysgol

School_edited_edited.jpg

Ailddiffiniwch yr hyn sy’n bosibl i ddisgyblion mewn ysgol gyfan. Bydd eich rhodd hael o £1000 yn rhoi mynediad i gannoedd o ddisgyblion i gwricwlwm Romodels am flwyddyn.

 ​Byddwch yn fodel rôl. Dewiswch eich dylanwad.

Eich cefnogaeth chi yw’r hyn a fydd yn gwneud Romodels yn bosibl. Gwnewch rodd un-tro neu luniwch ddyfodol mwy disglair i ddisgyblion am ddegawdau i ddod trwy sefydlu rhodd gylchol i gynnal ein breuddwyd ar y cyd.

Gwnewch rodd

One time

Monthly

Swm

£10.00

£50.00

£250.00

£1,000.00

Other

0/100

 Sylwadau (dewisol)

Amlder

Partneriaethau corfforaethol

Bydd Romodels yn parhau i ymestyn ei gwricwlwm i ehangu’r nifer o yrfaeodd y gall disgyblion eu darganfod a’u profi. 

1

Sea grass.jpeg

Noddwch Romodel

Dangoswch eich ethos corfforaethol o roi rhywbeth yn ôl trwy agor posibiliadau gyrfa a noddi Romodel o’ch maes gwaith neu o faes arall rydych chi am i blant ei ddarganfod.

  • Sicrhewch sylw i’ch brand fel noddwr y Romodel hwn, gan ennill cydnabyddiaeth am eich cefnogaeth i’r gwaith o gyflwyno’r cyfle i ddarganfod gyrfaoedd i filoedd o ddysgwyr oed cynradd yn eich cymuned.

  • Byddwch yn derbyn postiadau gennym ar y cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod eich cyfraniad.

2

_Bee_Scene (002).jpg

Noddwch Thema

Sefwch allan fel tywysydd disglair cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Bydd eich nawdd yn dod â thema’n fyw trwy gyfrwng gwrthych pob dydd, gan ehangu posibiliadau a chyfleoedd gyrfa i blant cynradd eu profi. 

  • Enwebwch Romodel o fewn eich sefydliad i ymddangos yn ein cwricwlwm.

  • Ymunwch â’n bwrdd cynghori i helpu i ddod â’r thema’n fyw.

  • Sicrhewch sylw i’ch brand fel noddwr y thema hon, gan ennill cydnabyddiaeth am eich cefnogaeth ledled Cymru.

  • Manteisiwch ar sawl neges gennym ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch eich partneriaeth wrth i ni lansio’r thema newydd

•Ein Cefnogwyr 

Os ydych chi’n angerddol dros weledigaeth a chenhadaeth Romodels, ymunwch â ni i’w wneud yn realiti. Gall eich cefnogaeth chi ein helpu ni i ffurfio dyfodol mwy disglair i filoedd o blant.

Ein cefnogwyr

 Rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad diwyro i’r gwaih o ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o newidwyr ac arloeswyr. Mae eich haelioni wedi cael effaith sylweddol mewn cyfnod byr o amser i blant ledled Cymru.  Mae’ch cred yn ein cenhadaeth yn tanio ein hymdrechion o ddydd i ddydd ac yn ein hysbrydoli i barhau â’n gwaith gydag egni o’r newydd.

Diolch am fod yn rhan hanfodol o’n taith ac am gredu mewn grym newid.

Gyda’n gilydd, rydym yn gwneud gwahaniaeth!

 
Other Way to Romodel

Ymunwch â’r Genhadaeth

Diolch byddwn mewn cysylltiad yn fuan 

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.
Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.

RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page