top of page

 Sut mae Romodels yn creu’r realiti newydd hwn?

 Drwy roi hyder i genhedlaeth o blant sy’n freuddwydwyr ac yn wneuthurwyr, sy’n credu yn eu gallu i dyfu ac addasu i fyd sy’n esblygu’n barhaus ac sy’n gweld eu hunain yn arweinwyr o oedran cynnar. 

Gwnawn hyn trwy ein cyfuniad unigryw o arbenigedd o lygad y ffynnon ac adnoddau ar-alw sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm.

 Mae ein porth dysgu ar-lein yn helpu athrawon i gefnogi eu dysgwyr ar hyd taith o archwilio gyrfaoedd mewn tri cham syml:

Welsh for webiste.png
oni1.png

Darganfod

oni2.jpg

Profi 

oni3.jpg

Credu

Yn gyntaf mae angen i ni alluogi disgyblion i ddarganfod byd o gyfleoedd nad ydynt wedi cael cyfle i’w harchwilio hyd yma.

Unwaith y bydd llygaid disgyblion wedi’u hagor i fyd o bosibiliadau o ran gyrfaoedd, rydym am roi cyfle iddynt brofi’r hyn y maent wedi’i ddarganfod.

. Ein nod yn y pen draw yw galluogi plant i weld Romodels a chredu, “Gallwn i fod yn hynny!”. Rydym am iddynt gredu nad oes cyfyngiad ar eu dyfodol.

Discover

Darganfod 

Yn gyntaf mae angen i ni alluogi disgyblion i ddarganfod byd o gyfleoedd nad ydynt wedi cael cyfle i’w harchwilio hyd yma. 

 Gwnawn hyn mewn dwy ffordd:

  • Yn gyntaf, rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n gyfarwydd i ddisgyblion.
    Rydym yn cyflwyno eitemau cyffredin iddynt y maent yn eu gweld neu’n rhyngweithio â hwy yn rheolaidd. Er enghraifft – gwenynen, gwastraff plastig neu bêl-droed. Gan ddefnyddio’r eitemau hyn i ddal eu sylw, rydym yn gwahodd disgyblion i ddarganfod gyrfaoedd cudd ond gwerthfawr yr unfed ganrif ar hugain sy’n gysylltiedig â’r gwrthrychau bob dydd hynny – gyrfaoedd nad ydynt yn debygol o fod wedi clywed amdanynt neu eu hystyried o’r blaen. Rydym yn canolbwyntio’n arbennig ar gyflwyno gyrfaoedd sy’n datrys problemau byd go iawn ac sy’n gofyn am arweinyddiaeth, creadigrwydd ac arloesedd.

  • Yn ail, rydym yn cyflwyno disgyblion i fodelau rôl bywyd go iawn.                                                                                            Mae ein ‘Romodels’ yn gwneud swyddi yn y byd go iawn sy’n ymwneud â gwrthrychau sy’n gyfarwydd i ddisgyblion. Mae eu gyrfaoedd yn creu effaith ac yn gofyn am arweinyddiaeth. Mae ein Romodels hefyd yn dod o gefndiroedd amrywiol a phrofiadau bywyd unigryw, gan alluogi pob disgybl i ddod o hyd i Romodel y gallant uniaethu â hwy. Caiff disgyblion glywed Romodels yn adrodd hanes eu gyrfaoedd a’u bywydau. Mae ein Romodels hefyd yn rhannu straeon am oresgyn stereoteipiau ac adfyd yn eu gyrfaoedd dewisol i ysbrydoli cred y disgyblion ynddynt eu hunain.

Cwrdd â’n Romodels

Sam Garrard 

Ecolegydd Morol

Sam G linkedin.jpg
Mae Sam yn fam ac yn Ecolegydd Morol yn Labordy Morol Plymouth sy’n gweithio ar brosiectau yng Ngogledd yr Iwerydd a Singapôr i ymgyrchu yn erbyn dylanwad gwastraff plastig ar anifeiliaid a chynefinoedd morol.
Sam 4.png

Sam Carew

Entrepreneur

Sam 4 by 3 v2_edited.jpg
Mae Sam yn dad i bedwar ac yn entrepreneur a ddechreuodd gwmni esgidiau ymarfer sy’n dda i’r blaned. Mae’r cwmni’n defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a figan a dyma’r brand esgidiau carbon niwtral cyntaf yn y DU.
Sam for web.png

Saffron Rennison

Dyfarnwr

saffron 4 by 3.jpg
Mae Saffron yn ddyfarnwr pêl-droed. Mae’n helpu timau yn amrywio o rai dan 7 i dimau dynion a menywod, fel y gallant gystadlu mewn cynghreiriau a chystadlaethau ledled Cymru.
Saffron for website.png
Experience

Profi

Unwaith y bydd llygaid disgyblion wedi’u hagor i fyd o bosibiliadau o ran gyrfaoedd, rydym am roi cyfle iddynt brofi’r hyn y maent wedi’i ddarganfod.

Gwnawn hyn trwy ddarparu gweithgareddau trawsgwricwlaidd sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru:
  • Mae pob Romodel yn gosod heriau i ddysgwyr sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’u gyrfa. 

  • Mae’r heriau’n rhychwantu’r chwe Maes Dysgu  - Mathemateg a Rhifedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Y Celfyddydau Mynegiannol, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Iechyd a Lles a’r Dyniaethau.

  • Gall athrawon ddewis meysydd dysgu i’w blaenoriaethu, a gallant wahaniaethu dysgu ar gyfer disgyblion unigol drwy ddewis camau dilyniant a pha mor anodd yw’r gwaith.

  • Mae gennym hefyd heriau ‘Dysgwr ar Waith’ sy’n hyrwyddo dysgu annibynnol ymhellach.

 Archwiliwch ein gweithgareddau enghreifftiol

Sam_Updated (002)_edited_edited_edited.j

Sam Garrard 

Dyniaethau  

Mae angen eich help ar Sam i ddeall tynged crwbanod y môr ifanc ar ynys y mae’n ei hastudio ac mae am ddefnyddio’r ymchwil i ymgyrchu yn erbyn gwastraff plastig.

Amcan: Cael mewnwelediad i sut mae ein hymddygiad yn effeithio ar ecosystemau, yn yr achos hwn riffiau cwrel.

Cam cynnydd 2: Allwch chi agor wyau’r crwbanod y môr a darllen beth ddigwyddodd iddynt? Rhowch yr wy yn y bowlen goch os oedd yr achos yn un dynol neu’r bowlen werdd os oedd yn un naturiol. Pa batrymau ydyn ni’n eu gweld? Beth arall allwn ni ei wneud i newid ein hymddygiad a helpu crwbanod y môr? Sut allwch chi eirioli drostynt?

Sam Shoe Bali.jpg

Sam Carew 

Mathemateg a Rhifedd

Mae Sam eisiau lansio esgid newydd. Allwch chi ei helpu?

Amcan: Cael mewnwelediad i’r farchnad a helpu disgyblion i ddeall defnydd ymarferol ystadegau wrth wneud penderfyniadau gwybodus.

Cam cynnydd 1: Allwch chi ddefnyddio hoff liw’r dosbarth i gynorthwyo gwaith ymchwil marchnad Sam. Gadewch i ni greu pictogram gyda’n hoff liwiau. Esgid pa liw ddylai Sam ei lansio?

Gadewch i ni wneud yr un peth ar gyfer bechgyn yn unig a merched yn unig. Beth ydych chi’n sylwi? A oes unrhyw wahaniaethau yn y lliwiau a ddewiswyd? Beth arall ddylai Sam ei ystyried?

Believe

Credu

Ein nod yn y pen draw yw galluogi plant i weld Romodels a chredu, “Gallwn i fod yn hynny!” Rydym am iddynt gredu nad oes cyfyngiad ar eu dyfodol.

Gwnawn hyn trwy’r ffyrdd canlynol:

 

  • Rydym yn helpu dysgwyr i adnabod eu cryfderau a nodi’r hyn sydd ei angen i wneud y rôl honno yn y dyfodol.

  • Mae “Nodiadau Atgoffa” Romodels yn ffordd i ddysgwyr ddangos eu taith a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni o ran archwchilio gyrfaoedd ar draws yr ysgol gynradd.

Gwyddonydd Ymddygiad Gwenyn y Dyfodol
Girl.jpg

Nawr

future scientist.jpg

Dyfodol

Darganfod  Profi  Credu 

Yn Romodels, rydym yn creu realiti newydd i blant drwy eu hymgysylltu o oedran cynnar mewn archwilio cyfleoedd gyrfa deinamig yn y dyfodol drwy ryngweithiadau trochol â modelau rôl bywyd go iawn.

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.

 

Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.


RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page