top of page
Girl dreaming of being a female film director

Ein Pwrpas

Grymuso disgyblion i Ddarganfod, Profi a Chredu mewn dyfodol o bosibiliadau diderfyn ar gyfer gyrfa, waeth beth fo’u profiadau bywyd eu hunain.

 

Rydym yn eu galluogi i ddod yn wneuthurwyr newid ac yn arloeswyr mewn byd sy’n newid yn barhaus.

Yr her

Ni allwch fod yr hyn nad ydych yn ei weld....

Mae llawer o blant ond yn dychmygu’r rolau yn eu bywydau o ddydd i ddydd ac nid yr holl bosibiliadau cyffrous mewn byd sy’n newid yn barhaus.

Mae ymchwil yn dangos bod plant, erbyn eu bod yn 6 oed, yn lleihau ymhellach eu breuddwydion ar gyfer eu hunain, oherwydd stereoteipiau ynghylch rhywedd, hil/ethnigrwydd, niwroamrywiaeth, neu allu corfforol. 

New Reality.png

Ein datrysiad

Rydym yn trochi myfyrwyr o oedran cynnar ac yn rhoi cyfle iddynt archwilio llu o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol

 

Rydym yn gwneud hyn drwy adnodd dysgu ar-lein arloesol i ysgolion sy’n galluogi plant oed cynradd (3-11 oed) i ddarganfod, profi a chredu mewn dyfodol o bosibiliadau gyrfa drwy weld a rhyngweithio â “Romodels” arloesol (modelau rôl bywyd go iawn sy’n gwneud swyddi rhyfeddol yn y byd go iawn).

Sam Marine Ecologist role model

Bywyd go iawn
Romodels

Ffordd hawdd o gyflwyno disgyblion i yrfaoedd yr unfed ganrif ar hugain

Proffesiynau arloesol a chudd mewn sectorau sy’n tyfu. Nid oes rhaid i ysgolion fod wedi datblygu gwybodaeth fanwl am y diwydiant i baratoi eu disgyblion ar gyfer y dyfodol.

Young Girl Engineer

Gweithgareddau wedi'u teilwra i ddisgyblion

Profiad wedi’i bersonoleiddio i helpu disgyblion i ddysgu a thyfu

 Gall athrawon ganolbwyntio llai ar gynllunio a mwy ar bersonoli gan fod ein dull gweithredu yn eu gallugoi i addasu cynnwys sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru, gan integreiddio cynnwys sy’n ymwneud â bywyd go iawn a’i deilwra yn ôl lefelau cynnydd unigol dysgwyr.  

Female Engineer

Gallai fod yn fi

Offer i adeiladu cred eu disgyblion ynddynt eu hunain

 Daw ein Romodels o bob cefndir, ac mae eu straeon yn helpu disgyblion i ddatblygu meddylfryd twf. Rydym hefyd yn eu helpu i ddeall beth allai fod ei angen i fod y Romodel hwnnw yn y dyfodol.

Ni allwch fod yr hyn nad ydych yn ei weld

Without role models

Heb Romodels

World with role models

Gyda Romodels

 Rydym yn mynd â disgyblion ar daith o archwilio gyrfaoedd a hunan-ddarganfod. Mae’n gyfle iddynt ddarganfod Romodels cudd oddi mewn a thu allan i’w cymuned. Mae’n gyfle i roi’r breuddwydion mwyaf i’r rhai lleiaf yn ein plith - a’r wybodaeth, yr offer, a’r credoau i’w gwireddu.

“ Am gyfle gwych i bobl ifanc yr ardal ddysgu am amrywiaeth o broffesiynau tra hefyd yn ffitio i mewn i’r cwricwlwm newydd a chynnig ystod o brofiadau dysgu. Byddai’r bobl ifanc yn fy ysgol i yn elwa’n fawr o Romodels, gan sicrhau bod stereoteipiau rhywedd nid yn unig yn cael sylw ond efallai’n cael eu chwalu. Ni allwn aros i dreialu hyn gyda’n plant, gan ganiatáu iddynt gael profiadau ymarferol a hyrwyddo dyheadau. Mae ein hardal ni yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac ni allaf bwysleisio digon sut y gallai’r modelau rôl hyn ddylanwadu ar ddyfodol fy nysgwyr! Rydym yn llawn cyffro."

Ruth,  Pennaeth. 

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.

 

Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.

RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page